x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק א׳
כב כַּסְפֵּךְ הָיָה לְסִיגִים סָבְאֵךְ מָהוּל בַּמָּיִם׃ 22 Twoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą.
JPS Tanach:
Thy silver is become dross, thy wine mixed with water.
תרגום יונתן
כַּסְפֵּךְ הֲוָה לִפְסוּלָא וְחַמְרֵיךְ מְעָרָב בְּמַיָא׃

פירוש רש״י
כספך היה לסיגים שהיו עושין מעות נחשת ומצפין אותן בכסף להונות בהם: סבאך מהול מים משקים שלכם מעורבים במים כדאיתא בפסיקתא, מהול מעורב ואין לו דמיון במקרא ומ״א פותר לשחוק אמרתי מהולל (קהלת ב׳ ב׳) מעורבב:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony