x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק י״א
א וְיָצָא חֹטֶר מִגֵּזַע יִשָׁי וְנֵצֶר מִשָּׁרָשָׁיו יִפְרֶה׃ 1 I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc.
JPS Tanach:
And there shall come forth a shoot out of the stock of Jesse, and a twig shall grow forth out of his roots.
תרגום יונתן
וְיִפּוֹק מַלְכָּא מִבְּנוֹהִי דְיִשַׁי וּמְשִׁיחָא מִבְּנֵי בְנוֹהִי יִתְרַבֵּי׃

פירוש רש״י
ויצא חוטר מגזע ישי ואם תאמרו הרי תנחומין לחזקיהו ועמו שלא יפלו בידו ומה תהא על הגולה אשר הגלה בחלח וחבור שמא אבד סברם לא אבד סוף שיבא מלך משיחנו ויגאלם: חוטר שבט מלוכה: ונצר ל׳ יונק אילן: ונצר משרשיו יפרה ובכל הענין ובסופו והיה ביום ההוא יוסיף ה׳ שנית ידו הרי שנאמרה נבואה זו לנחמת הגולים מאשור, אמר המעתיק בימי חורפי הקשיתי לשאול לכמה גאונים על מה שכתב א״מ זקני הרמ״א בהגה״ה בהל׳ ר״ה שאגוז בגי׳ ח״ט והלא הוא גם גי׳ טו״ב, ותרצתי על פי הזוהר מה שהקשה ר״א את אביו רשב״י:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony