x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק י״ט
ו וְהֶאֶזְנִיחוּ נְהָרוֹת דָּלְלוּ וְחָרְבוּ יְאֹרֵי מָצוֹר קָנֶה וָסוּף קָמֵלוּ׃ 6 I będą cuchnąć kanały, spłycieją i wyschną rzeki Egiptu, trzcina i sitowie zwiędną.
JPS Tanach:
And the rivers shall become foul; the streams of Egypt shall be minished and dried up; the reeds and flags shall wither.
תרגום יונתן
וְיִצְדוּן נַהַרְוָתְהוֹן וְיִבְשׁוּן וְיֶחְרְבוּן נַהֲרֵיהוֹן עַמִיקַיָא קָנֵי וְגוֹמָא לָא יִסְקוּן׃

פירוש רש״י
והאזניחו כשהמים מתמעטין הטיט ניכר בהם ונעשין רפש ונזנחין: דללו במחברת אם דל הוא (ויקרא יד): יאורי מצור יאורים עמוקים בחריצי מצורי עיירות: קנה וסוף שהיו גדלים שם מרוב מימיהם: קמלו כשיבשו היאורים עמדו הקנים מלגדל עוד והם מתייבשים ונופלים ת״י קמלו לא יסקון ובמקום אחר תירגם החפיר לבנון קמל נתר ואומר אני שהוא לשון קציצה שנקצצי׳ מאליהן מחמת יובשן ונופלין:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony