x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק כ״ג
יג הֵן אֶרֶץ כַּשְׂדִּים זֶה הָעָם לֹא הָיָה אַשּׁוּר יְסָדָהּ לְצִיִּים הֵקִימוּ בחיניו [בַחוּנָיו] עוֹרְרוּ אַרְמְנוֹתֶיהָ שָׂמָהּ לְמַפֵּלָה׃ 13 Oto kraj Kittim — jest to lud, którego nie było; Asyryjczyk założył go dla żeglarzy. Ustawili maszyny oblężnicze, zburzyli jego pałace, obrócili go w gruzy.
JPS Tanach:
Behold, the land of the Chaldeans—this is the people that was not, when Asshur founded it for shipmen—they set up their towers, they overthrew the palaces thereof; it is made a ruin.
תרגום יונתן
הָא אַרְעָא כַּסְדָאֵי דֵין עַמָא כַּד לָא הֲוָה אַתּוּרָאָה שַׁכְלְלָהּ לְנַגְוַן אֲקִימוּ חֶזְוָתָהָא פַּגְרוּ בִרְנְיָתָהָא שַׁוְיוּהָא לִדְמְחַמְרָא׃

פירוש רש״י
הן ארץ כשדים זה העם לא היה אשר לא כדאי הוא להיות עם שהרי נקראו הגוי המר והנמהר (חבקוק א) עם שוטה הוא מן הבריות שהקב״ה מתחרט עליהן על שבראם כמו ששנינו שלשה הקב״ה מתחרט עליהם במסכת סוכה: אשור יסדה להשכין בה ציים שלו ספינותיו בירניות גדולות כמו צי אדיר (לקמן לג): הקימו בחוניו הם יקימו מצודותיהם על צור, בחוניו ל׳ עופל ובוחן (לקמן לב) בורפריי״ץ בלע״ז שעושין למצור על הכרכים: עוררו ארמנותיה יחריבו ל׳ ערו ערו (תהלים קלז) ל׳ נתיצה עד היסוד:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony