x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ג׳
יט הַנְּטִפוֹת וְהַשֵּׁירוֹת וְהָרְעָלוֹת׃ 19 Kolczyki, naramienniki i zasłony,
JPS Tanach:
the pendants, and the bracelets, and the veils;
תרגום יונתן
עַנְקַיָא וְשֵׁירֵי יְדַיָא וַחֲנִיסְנְסַיָא׃

פירוש רש״י
הנטיפות עונקיא לשון ענקים לגרגרותיך (משלי א) ולשון נטיפות ע״ש שתלויות על הצואר ונוטפות על החזה והן כמין מרגליות נקובות וחרוזות בחוט ובלע״ז מושטינצא״ש: והשרות צמידי הזרוע דמתרגם ושיריא: והרעלות צניף שמצניפות כל פרצופיהם חוץ מגלגל העין כדי שיתאוה אדם ליזון במראות הלסתות (סא״א) ל״א והרעלות מיני סרבלים נאים להתעטף בהן ובל׳ משנה יש מדיות רעולות במס׳ שבת:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony