x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ג׳
כג וְהַגִּלְיֹנִים וְהַסְּדִינִים וְהַצְּנִיפוֹת וְהָרְדִידִים׃ 23 Lusterka i koszulki, zawoje i zasłony.
JPS Tanach:
and the gauze robes, and the fine linen, and the turbans, and the mantles.
תרגום יונתן
וּמַחְזְיָתָא וְקַרְטְסַיָא וְכִתָּרַיָא וּכְבֵינָתָא׃

פירוש רש״י
והגליונים הן המראות כתרגומו מחזייתא (ספייקיי״ו בלע״ז) על שם שמגלו׳ צורות הפנים קרוין גליונים או שמא מראות שלהם נגללות היו: והסדינים על פשתן הם המתעטפין בהם: והצניפות (מולקינ״ש בלע״ז): והרדידים כבינתא (פרמל״ץ בלע״ז) והם של זהב שמכבנין בה הסרבל שהאשה מתעטפת בו:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony