x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ל״ח
טז אֲדֹנָי עֲלֵיהֶם יִחְיוּ וּלְכָל־בָּהֶן חַיֵּי רוּחִי וְתַחֲלִימֵנִי וְהַחֲיֵנִי׃ 16 Panie! Ciebie wyczekuje moje serce, pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie!
JPS Tanach:
O Lord, by these things men live, and altogether therein is the life of my spirit; wherefore recover Thou me, and make me to live.
תרגום יונתן
יְיָ עַל כָּל מֵיתַיָא אֲמַרְתָּא לְאַחָיָאָה וּקְדָם כּוּלְהוֹן אַחְיֵיתָא רוּחִי וְאַחְיֵיתָנִי וְקַיֵימְתָּנִי׃

פירוש רש״י
ה׳ עליהם יחיו י״ת ה׳ על כל מיתי׳ אמרת׳ לאחיאה: ולכל בהן חיי רוחי וקדם כלהון אחייתא חיי רוחי, ואני אומר לפי פשוטו ה׳ עליה׳ על שנותי הנזכרי׳ לעיל, אדדה כל שנותי (ה׳) שיכן שכנו וחסדו עליהם ואמר לי על פי נביאו יחיו: ולכל בהן חיי רוחי ולכל דבר אשר תלויין בהן חיי רוחי אמר ה׳ עליהם ויחיו: ותחלימני מעתה ידעתי שתחלימני ותחייני, תחלימני, תבראני ותחזקני כמו (איוב לט) יחלמו בניהם:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony