x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ד׳
ו וְסֻכָּה תִּהְיֶה לְצֵל־יוֹמָם מֵחֹרֶב וּלְמַחְסֶה וּלְמִסְתּוֹר מִזֶּרֶם וּמִמָּטָר׃ 6 I namiot, aby w dzień dać cień przed skwarem oraz ostoję i schronienie przed burzą i deszczem.
JPS Tanach:
And there shall be a pavilion for a shadow in the day-time from the heat, and for a refuge and for a covert from storm and from rain.
תרגום יונתן
וְעַל יְרוּשָׁלֵם תְּהֵי מַטְלַת עֲנָנֵי לְאַטְלָלָה עֲלָהּ בִימָם מִשְׁרָב וּלְבֵית סֵתֶר וּלְאַגָנָא מִזַרְמִית וּמִמִטְרָא׃

פירוש רש״י
וסוכה תהיה לצל וגו׳ מחורב להגין מלהט יום הבא שנאמר ברשעים ולהט אותם היום הבא (מלאכי ג) שהקב״ה מוציא חמה מנרתקה ומקדרה עליהם: ולמחסה ל׳ כיסוי: ולמסתור להסתר בה: מזרם אש המקלחת מנהר דינור על הרשעים בגיהנם שנאמר על ראש רשעים יחול (ירמיה כג) במס׳ חגיגה: וממטר מטר היורד על הרשעי׳ כענין שנאמר ימטר על רשעים פחים (תהלים יא):

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony