x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר יחזקאל
פרק א׳
כד וָאֶשְׁמַע אֶת־קוֹל כַּנְפֵיהֶם כְּקוֹל מַיִם רַבִּים כְּקוֹל־שַׁדַּי בְּלֶכְתָּם קוֹל הֲמֻלָּה כְּקוֹל מַחֲנֶה בְּעָמְדָם תְּרַפֶּינָה כַנְפֵיהֶן׃ 24 A gdy posuwały się, słyszałem szum ich skrzydeł jak szum wielkich wód, jak głos Wszechmocnego, jak hałas tłumu, jak wrzawa wojska; a gdy stanęły, opuściły swoje skrzydła.
JPS Tanach:
And when they went, I heard the noise of their wings like the noise of great waters, like the voice of the Almighty, a noise of tumult like the noise of a host; when they stood, they let down their wings.
תרגום יונתן
וּשְׁמָעִית יַת קַל גַפֵּיהֶן כְּקַל מַיִין סַגִיאִין כְּקָלָא מִן קֳדָם שַׁדַי בִּמְהָכְהֵן קָל מִלוּלֵיהֶן כַּד מוֹדָן וּמְבָרְכִין יַת רִבּוֹנְהוֹן קַיָמָא מֶלֶךְ עָלְמַיָא כְּקָל מַשִׁרְיָת מַלְאֲכֵי מְרוֹמָא בִּמְקָמְהֶן מְשַׁתְקָן גַפֵּיהֶן מִן קֳדָם דִבּוּרָא׃

פירוש רש״י
כקול מים רבים יכול קול נמוך ת״ל כקול שדי כקול המפורש בכתובים קול ה׳ בכח קול ה׳ שובר ארזים (תהלי׳ כ״ט): קול המולה כקול מחנה קל מלוליהן כד מודן ומברכין קדם רבוניהון כקל משריית מלאכי מרומ׳: בעמדם תרפינה כנפיהם מלהשמיע קול וי״ת במקומיהן משתקן גפיהן מן קדם דבורא דיבורו של מקום היוצא ממעל לראשן להשמיע לנביאים שליחותו כמו שמסיים והולך ויהי קול וגומר ומ״א בעמדם מלקלס בשביל צדיקים שיקלסו תחילה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony