x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר יחזקאל
פרק א׳
כה וַיְהִי־קוֹל מֵעַל לָרָקִיעַ אֲשֶׁר עַל־רֹאשָׁם בְּעָמְדָם תְּרַפֶּינָה כַנְפֵיהֶן׃ 25 I było słychać szum znad sklepienia, które było nad ich głowami. Gdy stanęły, opuściły swoje skrzydła.
JPS Tanach:
For, when there was a voice above the firmament that was over their heads, as they stood, they let down their wings.
תרגום יונתן
וּבִזְמַן דַהֲוֵי רַעֲוָא קֳדָמוֹהִי לְאַשְׁמָעָא דִי דִבּוּרָא לְעַבְדוֹהִי נְבִיֵי יִשְׂרָאֵל הֲוֵי קָלָא וּמִשְׁתְּמַע מֵעִלַוֵי רְקִיעָא מִבֵּין כְּרוּבַיָא מִתְּחוֹת רְקִיעָא דִי עַל רֵישֵׁיהוֹן בִּמְקָמְהֵן מְשַׁתְקָן גַפֵּיהֵן מִן קֳדָם דִבּוּרָא׃

פירוש רש״י
ויהי קול מעל לרקיע ת״י לזמן דהוה רעוא קדמוהי לאשמעתא דבורא לעבדוהי נביאי היה קלא משתמע מעילוי רקיע מבין כרוביא מתחות רקיעא דעל רישיהון: תרפינה כנפיהן מאימת הדבור:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony