x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר עמוס
פרק ה׳
ד כִּי כֹה אָמַר יְהוָה לְבֵית יִשְׂרָאֵל דִּרְשׁוּנִי וִחְיוּ׃ 4 Bo tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie mnie, a żyć będziecie!
JPS Tanach:
For thus saith the LORD unto the house of Israel: Seek ye Me, and live;
תרגום יונתן
אֲרֵי כִדְנַן אֲמַר יְיָ לְבֵית יִשְׂרָאֵל תְּבָעוּ דְחַלְתִּי וְאִתְקַיָמוּ׃

פירוש רש״י
דרשוני וחיו עלו לרגל לשלם נדריכם בירושלים:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony