x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר נחום
פרק א׳
א מַשָּׂא נִינְוֵה סֵפֶר חֲזוֹן נַחוּם הָאֶלְקֹשִׁי׃ 1 Wyrocznia o Niniwie. Księga widzenia Nahuma z Elkosz.
JPS Tanach:
The burden of Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.
תרגום יונתן
מְטַל כַּס דִלְוָט לְאַשְׁקָאָה יַת נִינְוֵה מִלְקָדְמִין אִתְנַבֵּי עֲלָהּ יוֹנָה בַּר אֲמִתַּי נְבִיָא דְמִגַת חֵפֶר וְתָבַת מֵחוֹבָהָא וּכְדוֹ דְאוֹסִיפַת לְמֶחֱטֵי תַּב וְאִתְנַבֵּי עֲלָהּ נָחוּם מִבֵּית קוֹשִׁי כְּמָא דִכְתִיב בְּסִפְרָא הָדֵין׃

פירוש רש״י
משא נינוה ת״י מטל כס דלווט לאשקא׳ ית נינוה: ספר חזון נחום חזון נקוד קמץ לפי שאינו דבוק ואינו דומה לחזון ישעיה שהוא נקוד חטף פתח וכן פי׳ ספר חזון כבר נכתב עליה והוא נבואת יונה בן אמיתי ועתה חזר ונתנבא עלי׳ נחום האלקושי את המשא הזה אלקוש היה שם עירו וכן ת״י מלקדמין אתנבי עלה יונה בר אמתי ותבת מחובהא וכדו דאוסיפת למיחטי תב ואיתנבי עלה נחום דמבית אלקוש:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony