x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק קי״ט
קז נַעֲנֵיתִי עַד־מְאֹד יְהוָה חַיֵּנִי כִדְבָרֶךָ׃
107 Jestem bardzo utrapiony, Panie, ożyw mnie według słowa swego!
JPS Tanach:
I am afflicted very much; quicken me, O LORD, according unto Thy word.
תרגום תהלים
אִסְתַּגְפֵית עַד לַחֲדָא יְיָ אַסֵי יָתִי הֵיךְ דִבְרָךְ׃

פירוש רש״י
נעניתי נעשיתי עני ושפל כמו לענות מפני (שמות י׳) וענה גאון ישראל בפניו (הושע ה׳) תרגום יונתן וימאך, ועני תשוב כמת לפיכך חייני כדבריך, נעניתי חולי הוא שמטרף את הדעת ושמו עניה בלשון משנה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony