x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק קי״ט
ה אַחֲלַי יִכֹּנוּ דְרָכָי לִשְׁמֹר חֻקֶּיךָ׃
5 Oby drogi moje były nakierowane Na przestrzeganie ustaw twoich!
JPS Tanach:
Oh that my ways were directed to observe Thy statutes!
תרגום תהלים
טָב לִי דְתַקְנָן אוֹרְחָתַי לִמְטַר גְזֵרָתָךְ׃

פירוש רש״י
אחלי יכונו דרכי אל״ף יסוד בתיבה הנופל ממנו לפרקי׳ כמו אל״ף שבאחותי באזניכם (איוב יג) ואל״ף של אסוך שמן (מלכים ב ד) אחלי תפלותי אלו הן שיכונו דרכי וכן (שם ה׳) אחלי אדני לפני הנביא אשר בשמרון וגו׳ צורכי אדוני להתפלל שילך לפני הנביא אשר בשומרון ולשון אחליות שוהיי״ט בלע״ז כאדם האומר הלואי והייתי נביא וחכם:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony