x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק ק״מ
יא ימיטו [יִמּוֹטוּ] עֲלֵיהֶם גֶּחָלִים בָּאֵשׁ יַפִּלֵם בְּמַהֲמֹרוֹת בַּל־יָקוּמוּ׃
11 Niech spadną na nich węgle ogniste, Niech ich strąci do przepaści, by nie powstali!
JPS Tanach:
Let burning coals fall upon them; let them be cast into the fire, into deep pits, that they rise not up again.
תרגום תהלים
יִמְטוּן עֲלַוֵיהוֹן גוּמְרִין מִן שְׁמַיָא בְּנוּרָא דְגֵיהִנָם יַפְּלִינוּן בְּגִיצִין דְמַחְמְרִין דְלָא יְקוּמוּן לְחַיֵי עַלְמָא׃

פירוש רש״י
ימוטו יהיו מוטים הגחלים עליהם ישכבו בהם עד שיתמוטטו ויכבו מאליהם נמצא הגוף כלה ואבד: באש יפילם המפיל ונוקם גחלים של גיהנם במהמורות יפילם לבל יקומו עוד: במהמורות במלחמות ותגר ל׳ ממרים הייתם (דברים ט):

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony