x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק י״ט
ה בְּכָל־הָאָרֶץ יָצָא קַוָּם וּבִקְצֵה תֵבֵל מִלֵּיהֶם
לַשֶּׁמֶשׁ שָׂם־אֹהֶל בָּהֶם׃
5 A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk I do krańców świata dochodzą ich słowa... Tam na nich słońcu postawił namiot,
JPS Tanach:
Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath He set a tent for the sun,
תרגום תהלים
בְּכוֹלָא אַרְעָא נְפַק מְתַח עִנְיָנְהוֹן וּבִסְיָפֵי תֵבֵל מִלֵיהוֹן לְשַׁמָשָׁא שַׁוֵי מַשְׁרְוֵי זִיהָרָא בְהוֹן׃

פירוש רש״י
בכל הארץ יצא קום קו השמים שהם נמתחי׳ על פני כל הארץ ומחמת כן בקצה תבל מליהם שהכל מדברי׳ בנפלאות שהם רואים: לשמש שם הקב״ה: אהל בהם בשמי׳ מכאן שהשמש נתון בתוך תיקו תנחומא:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony