x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק מ׳
ז זֶבַח וּמִנְחָה לֹא־חָפַצְתָּ אָזְנַיִם כָּרִיתָ לִּי
עוֹלָה וַחֲטָאָה לֹא שָׁאָלְתָּ׃
7 Nie chcesz ofiar krwawych i darów, Ale dałeś mi otwarte uszy; Nie żądasz całopalenia i ofiary zagrzesznej.
JPS Tanach:
Sacrifice and meal-offering Thou hast no delight in; mine ears hast Thou opened; burnt-offering and sin-offering hast Thou not required.
תרגום תהלים
נִכְסָא וְדוֹרוֹנָא לָא צְבִיתָא אוּדְנִין לְאַצָתָא פוּרְקָנָךְ כְּרֵיתָא לִי עַלְתָא וְקָרְבַּן חַטָאתִי לָא שְׁיֵלְתָּא׃

פירוש רש״י
זבח ומנחה לא חפצת ביום מתן תורה כענין שנאמר ועתה אם תשמע בקול ה׳ וגו׳ (שמות י״ט), וכן (בירמיה ז׳) הוא אומר כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים וגו׳ על דברי עולה או זבח כי יקרב מכם אמרתי ולא הזקקתי חובה להכביד עליה׳ תמידין ומוספין אינם אלא נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני ודבר מועט (סא״א): אזנים כרית לי לאמר שמעו בקולי: כרית עשיתם חלולים לשמוע:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony