x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק נ׳
ה אִסְפוּ־לִי חֲסִידָי כֹּרְתֵי בְרִיתִי עֲלֵי־זָבַח׃
5 Zgromadźcie mi wiernych moich, Którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę.
JPS Tanach:
‘Gather My saints together unto Me; those that have made a covenant with Me by sacrifice.’
תרגום תהלים
כְּנוּשׁוּ לְוָתִי חֲסִידַי דִי גְזַרוּ קְיָימִי וְקַיִימוּ אוֹרַיְתָא וְאִתְעַסַקוּ בִּצְלוּתָא דְאִמְתִילָא לְקוּרְבָּנָא׃

פירוש רש״י
אספו לי חסידי ועוד יקרא לשמי׳ ולארץ שיאספו לו הגליות כענין שנאמר עורי צפון ובאי תימן (שיר ד׳): כרתי בריתי עלי זבח שקבלו את התורה בברית וזבח כענין שנאמר הנה דם הברית אשר כרת ה׳ וגומר (שמות כ״ד):

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony