x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר תהלים
פרק ז׳
ה אִם־גָּמַלְתִּי שׁוֹלְמִי רָע וָאֲחַלְּצָה צוֹרְרִי רֵיקָם׃
5 Jeśli odpłacałem złem temu, który żyje ze mną w pokoju, I ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu,
JPS Tanach:
If I have requited him that did evil unto me, or spoiled mine adversary unto emptiness;
תרגום תהלים
אִין פַּרְעִית לִבְעֵיל שְׁלָמִי בִּישׁ וּדְחַקֵית מְעִיקַי מַגָן׃

פירוש רש״י
אם גמלתי שולמי רע אם גמלתיו כגמולו: ואחלצה צוררי ריקם שיחתי את חליצתו בכרתי את כנף מעילו אם להשחית ולחלצו ולהעמידו ריקם ובשנאה עשיתי אלא להודיעו שהיה מסור בידי להרגו ולא הרגתיו ואחלצה ל׳ הפשטה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony