x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ויקרא
פרק י״א
ח מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגָּעוּ טְמֵאִים הֵם לָכֶם׃ 8 Mięsa ich jeść nie będziecie ani nie będziecie się dotykać ich padliny, są one dla was nieczyste;
JPS Tanach:
Of their flesh ye shall not eat, and their carcasses ye shall not touch; they are unclean unto you.
תרגום אונקלוס
מִבִּסְרְהוֹן לָא תֵּיכְלוּן וּבִנְבִילַתְהוֹן לָא תִּקְרְבוּן מְסָאֲבִין אִנּוּן לְכוֹן׃

פירוש רש״י
מבשרם לא תאכלו אין לי אלא אלו, שאר בהמה טמאה שאין לה שום סימן טהרה מנין? אמרת קל וחומר. ומה אלו שיש בהן קצת סימני טהרה אסורות וכו׳׃ מבשרם על בשרם באזהרה, ולא על עצמות וגידין וקרנים וטלפים׃ ובנבלתם לא תגעו יכול יהו ישראל מוזהרים על מגע נבלה? תלמוד לומר׃ אמור אל הכוהנים וגו׳ (ויקרא כא א), כוהנים מוזהרין ואין ישראל מוזהרין. קל וחומר. מעתה ומה טומאת מת חמורה, לא הזהיר בה אלא כוהנים, טומאת נבלה קלה לא כל שכן. ומה תלמוד לומר לא תגעו? ברגל. זהו שאמרו חייב אדם לטהר עצמו ברגל׃

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony