x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר דברי הימים א׳
פרק א׳
יא וּמִצְרַיִם יָלַד אֶת־לודיים [לוּדִים] וְאֶת־עֲנָמִים וְאֶת־לְהָבִים וְאֶת־נַפְתֻּחִים׃ 11 Misraim zrodził Ludyjczyków, Anamijczyków, Lehabijczyków i Naftuchijczyków,
JPS Tanach:
And Mizraim begot Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
תרגום דברי הימים א׳
וּמִצְרַיִם אוֹלִיד יַת נִיוְטָאֵי וְיָת מָרְיוֹטָאֵי וְיַת לִיוְקָאֵי וְיַת פַּנְטְסַכְיָנָאֵי׃

פירוש רש״י
ומצרים ילד את לודים בב״ר א״ר אבא בר כהנא כל מוניגנא של מצרים אינה אלא בים א״ר יהושע בן קרחה בד״ה לודים לודיים כתיב בשני יודין לומר לך לודיים לודי ים ענמים ענמי ים להבים להבי ים נפתוחים נפתוחי ים:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony