x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר דברי הימים א׳
פרק כ״ב
א וַיֹּאמֶר דָּוִיד זֶה הוּא בֵּית יְהוָה הָאֱלֹהִים וְזֶה־מִּזְבֵּחַ לְעֹלָה לְיִשְׂרָאֵל׃ 1 I rzekł Dawid: Tutaj będzie świątynia Pana, Boga, i tu ołtarz całopalenia dla Izraela.
JPS Tanach:
Then David said: ‘This is the house of the LORD God, and this is the altar of burnt-offering for Israel.’
תרגום דברי הימים א׳
וַאֲמַר דָוִד דֵין הוּא אַתְרָא דִכְשַׁר לְמִתְבְּנָאָה תַמָן בֵּית מַקְדְשָׁא דַייָ וְדֵין מַדְבְּחָא דִכְשַׁר לַעֲלָתָא לִדְבֵית יִשְרָאֵל׃

פירוש רש״י
ויאמר דויד זהו בית ה׳ האלהים וזה מזבח לעולה לישראל מכאן ואילך שכל שמבקש ה׳ להקריב לו קרבן יצא ויקריב על אותו מזבח:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony