x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר דברי הימים ב׳
פרק א׳
טז וּמוֹצָא הַסּוּסִים אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה מִמִּצְרָיִם וּמִקְוֵא סֹחֲרֵי הַמֶּלֶךְ מִקְוֵא יִקְחוּ בִּמְחִיר׃ 16 Konie, które miał Salomon, sprowadzano z Egiptu i z Koe; handlarze królewscy nabywali je w Koe za określoną cenę.
JPS Tanach:
And the horses which Solomon had were brought out of Egypt; also out of Keve, the king’s merchants buying them of the men of Keve at a price.
תרגום דברי הימים ב׳
וּמַפְקָנוּת סוּסַיְתָא דִי לִשְׁלמה מִמִצְרַיִם וּמָזוֹן דְזַבְּנִין תַּגָרֵי מַלְכָּא לֵית אֶפְשַׁר דִי יְזַבְּנוּן מָזוֹן אֱלָהֵן מִן מַלְכָּא בִּדְמֵי׃

פירוש רש״י
ומוצא הסוסים אשר לשלמה כלומר כל מוצא סוסים אשר לשלמה לא היה כי אם ממצרים: ומקוא סחרי המלך ומקוא אסיפת הסוסים במצרים וקורין לה בל״א שטוט״א:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony