x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר במדבר
פרק י״א
כג וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה הֲיַד יְהוָה תִּקְצָר עַתָּה תִרְאֶה הֲיִקְרְךָ דְבָרִי אִם־לֹא׃ 23 I rzekł Pan do Mojżesza: Czy ręka Pana jest na to za krótka? Zobaczysz teraz, czy moje słowo ci się spełni, czy nie.
JPS Tanach:
And the LORD said unto Moses: ‘Is the LORD’S hand waxed short? now shalt thou see whether My word shall come to pass unto thee or not.’
תרגום אונקלוס
וַאֲמַר יְיָ לְמֹשֶׁה הֲמֵימְרָא דַּייָ מִתְעַכַּב כְּעַן תִּחְזֵי הַיְעָרְעִנָּךְ פִּתְגָמִי אִם לָא׃

פירוש רש״י
עתה תראה היקרך דברי רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר׃ אי אפשר לעמוד על התפל, מאחר שאינן מבקשים אלא עלילה לא תספיק להם, סופן לדון אחריך. אם אתה נותן להם בשר בהמה גסה, יאמרו דקה בקשנו, ואם אתה נותן להם דקה, יאמרו גסה בקשנו, חיה ועוף בקשנו, דגים וחגבים בקשנו, אמר לו׃ אם כן יאמרו שקצרה ידי. אמר לפניו׃ הריני הולך ומפייסן. אמר לו׃ עתה תראה היקרך דברי, שלא ישמעו לך. הלך משה לפייסן אמר להם היד ה׳ תקצר, (תהילים עח, כ) הן הכה צור ויזובו מים וגו׳ הגם לחם יוכל תת. אמרו׃ פשרה היא זו, אין בו כוח למלאות שאלתנו. וזהו שנאמר ויצא משה וידבר אל העם, כיון שלא שמעו לו ויאסף שבעים איש וגו׳׃

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony