x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר במדבר
פרק כ״ד
ה מַה־טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל׃ 5 Jakże piękne są twoje namioty, Jakubie, Twoje siedziby, Izraelu!
JPS Tanach:
How goodly are thy tents, O Jacob, thy dwellings, O Israel!
תרגום אונקלוס
מָא טָבָא אַרְעָךְ יַעֲקוֹב בֵּית מִשְׁרָךְ יִשְׂרָאֵל׃

פירוש רש״י
מה טובו אהליך על שראה פתחיהם שאינן מכוונין זה מול זה׃ משכנותיך חניותיך, כתרגומו. דבר אחר׃ מה טובו אהליך מה טובו אהל שילה ובית עולמים ביישובן שמקריבין בהן קורבנות לכפר עליהם׃ משכנותיך אף כשהן חרבין, לפי שהן משכון עליכם, וחורבנן כפרה על הנפשות, שנאמר כלה ה׳ את חמתו (איכה ד יא), ובמה כלה, ויצת אש בציון׃

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony