x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר שמואל א׳
פרק א׳
טז אַל־תִּתֵּן אֶת־אֲמָתְךָ לִפְנֵי בַּת־בְּלִיָּעַל כִּי־מֵרֹב שִׂיחִי וְכַעְסִי דִּבַּרְתִּי עַד־הֵנָּה׃ 16 Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam.
JPS Tanach:
Count not thy handmaid for a wicked woman: for out of the abundance of my complaint and my vexation have I spoken hitherto.’
תרגום יונתן
לָא תַכְלִים יַת אַמְתָךְ קֳדָם בַּת רִשְׁעָא אֲרֵי מִסְגֵי אַקְנָיוּתִי וְאַרְגִיזוּתִי אוֹרְכִית בִּצְלוֹ עַד כְּעַן׃

פירוש רש״י
אל תתן את אמתך כלפי שאמרה לו דבר קשה חזרה ופייסתו שלא יתננה הפקר ובזיון לפני צרתה בת בליעל: כי מרוב שיחי דברתי לפניך קושי: שיחי יש מקומות שהוא לשון אנינות לב, ד״א מרוב שיחי כתרגומו ארי מסגי אקניותי וארגיזותי אורכית בצלו עד כען: וכעסי שצרתי מכעסת אותי: אל תתן לשון מסירה כמו אל תתנני בנפש צרי:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony