x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

Tanach — Biblia Hebrajska
TANACH (תנ״ך)
to inaczej Biblia Hebrajska w tradycyjnym układzie ksiąg przyjętym w większości żydowskich wydań Biblii masoreckiej: Pięcioksiąg (Tora), Prorocy (Newiim) i Pisma (Ktuwim). Hebrajski tytuł „Tanach” jest skrótowcem utworzonym z pierwszych liter tych słów. Porządek Tanachu różni się zatem od kolejności przyjętej w chrześcijańskim „Starym Testamencie”, zaczerpniętej z Septuaginty (LXX) oraz Wulgaty, gdzie księgi zgrupowano w następujące działy: Pięcioksiąg, księgi historyczne, księgi mądrościowe, księgi prorockie. Tanach nie zawiera też obecnych w kanonie katolickim (i częściowo prawosławnym) tzw. ksiąg deuterokanonicznych, uznawanych przez wyznawców judaizmu oraz reformowanych chrześcijan za apokryfy (księgi Machabejskie, Mądrości, Syracha, Tobiasza, Judyty i Barucha).

Polski przekład został opatrzony numeracją wersetów z Biblii masoreckiej, odbiegającą niekiedy od numeracji z Biblii Warszawskiej.
Targumy i komentarz Rasziego
Tekst Biblii hebrajskiej został uzupełniony o targumy (przekłady na język aramejski): Pięcioksiąg (Tora) o targum Onkelosa, księgi prorockie o targum Jonatana (oba powyższe z I/II w. n.e.); księgi zaliczane do działu Pism: Psalmów, Przysłów, Hioba oraz Pięć Zwojów (Chamesz megilot) o targumy pochodzące prawdopodobnie z Palestyny z okresu przed zburzeniem Świątyni, z kolei księgi Kronik o targum pochodzący najprawdopodobniej z okresu średniowiecza. Targumy do ksiąg z działu Pism nie mają rangi oficjalnej. Wszystkie księgi Biblii hebrajskiej opatrzono ponadto komentarzem Rasziego (XI w.), uznawanym za autorytatywny zarówno w tradycji aszkenazyjskiej, jak i sefardyjskiej. Teksty targumów i komentarza są dostępne w widoku wersetu. Aby przejść z widoku rozdziału na widok wersetu, wystarczy kliknąć jego numer.
Wyszukiwarka
Tekst oryginalny oraz polski przekład (Biblii Warszawskiej) można przeszukiwać, wpisując odpowiednie hasło kluczowe lub frazę w formularzu wyszukiwarki i wybierając odpowiedni typ kwerendy:
 • fraza
  Wyszukuje wprowadzony ciąg znaków, traktując go jako nierozdzielną całość.
  Na przykład, wpisując frazę “ראשו כתם פז”, znajdziemy tylko jeden werset — Pnp 5,11.
 • dowolne słowo/wszystkie słowa
  Wpisując kilka wyrazów oddzielonych spacjami, można określić, czy wyszukiwarka ma odnaleźć wersety zawierające wszystkie podane słowa, czy którekolwiek z nich.
  W przypadku zapytania “כתם פז” opcja „wszystkie słowa” da w rezultacie trzy wersety: Iz 13,12, Pnp 5,11, Dn 10,5, natomiast opcja „dowolne słowo” da 95 wersetów.
 • całe wyrazy
  Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, wówczas wyszukiwane będą wyrazy występujące dokładnie w podanej formie; w przeciwnym razie — wprowadzone wyrazy traktowane będą jako ciągi znaków, mogące wystąpić zarówno jako samodzielne słowa, jak i ich fragmenty.
  Zapytanie “כתם פז” z zaznaczoną opcją „dowolne słowo” może wyszukać zupełnie przypadkowe wersety, zawierające wskazane łańcuchy spółgłosek, ale nie mające związku z szukanym przez nas słowem (wyszukane zostanie np. słowo וַהֲלַכְתֶּם, ponieważ zawiera ciąg znaków “כתם”, czy słowo בְּחִפָּזוֹן, w którym odnajdziemy litery “פז”). Aby tego uniknąć, można zaznaczyć opcję „całe wyrazy”, co znacznie ograniczy liczbę wyników wyszukiwania (w tym przypadku do 7) i zwiększy ich trafność.
 • zakres
  Domyślnie przeszukiwane są wszystkie księgi Tanachu, można jednak zawęzić wyszukiwanie tylko do jednej; rozwijana lista ksiąg uaktywni się po zaznaczeniu opcji „wybrana księga”. Obecnie nie ma możliwości przeszukiwania targumów ani komentarza Rasziego.
Kontakt
Mile widziane są wszelkie uwagi i sugestie dotyczące niniejszej strony, szczegónie zgłoszenia jakichkolwiek usterek, które mimo starań mogły się wkraść do zamieszczonych tu tekstów lub skryptów je obsługujących. Aby skontaktować się z administratorem serwisu, skorzystaj z formularza pocztowego. Z góry dziękuję!