x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר במדבר
פרק כ׳
כט וַיִּרְאוּ כָּל־הָעֵדָה כִּי גָוַע אַהֲרֹן וַיִּבְכּוּ אֶת־אַהֲרֹן שְׁלֹשִׁים יוֹם כֹּל בֵּית יִשְׂרָאֵל׃  29 A gdy cały zbór zobaczył, że Aaron nie żyje, opłakiwał Aarona cały dom Izraela przez trzydzieści dni.
JPS Tanach:
And when all the congregation saw that Aaron was dead, they wept for Aaron thirty days, even all the house of Israel.
תרגום אונקלוס
וַחֲזוֹ כָּל כְּנִשְׁתָּא אֲרֵי מִית אַהֲרוֹן וּבְכוֹ יָת אַהֲרוֹן תְּלָתִין יוֹמִין כֹּל בֵּית יִשְׂרָאֵל׃

פירוש רש״י
ויראו כל העדה וגו׳ כשראו משה ואלעזר יורדים ואהרן לא ירד. אמרו׃ היכן הוא אהרן?אמר להם מת. אמרו לו׃ אפשר מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגפה ישלוט בו מלאך המות?! מיד בקש משה רחמים והראוהו מלאכי השרת להם מוטל במטה, ראו והאמינו׃ כל בית ישראל האנשים והנשים, לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו׃ כי גוע אומר אני שהמתרגם דהא מית טועה הוא, אלא אם כן מתרגם ויראו ואתחזיאו, שלא אמרו רבותינו ז״ל׃ כי זה משמש בלשון דהא אלא על מדרש שנסתלקו ענני כבוד. וכדאמר ר׳ אבהו (ראש השנה ג א)׃ דא״ר אבהו׃ אל תקרי ויראו אלא וייראו ועל לשון זה נופל לשון דהא, לפי שהוא נתינת טעם למה שלמעלה הימנו. למה וייראו, לפי שהרי מת אהרן. אבל על תרגום וחזו כל כנישתא, אין לשון דהא נופל אלא לשון אשר, שהוא מגזרת שימוש אי, שמצינו אם משמש בלשון אשר, כמו׃ (איוב כא ד) ואם מדוע לא תקצר רוחי. והרבה מפורשים כזה הלשון (שם יד, ה) אם חרוצים ימיו.

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony